Foro Taurino de Cartagena, organiza viaje a Cehegin el 25 de marzo

Foro Taurino de Cartagena, organiza viaje a Cehegin el 25 de marzo